2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟