2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟