رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید


شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟