رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید


شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

فصل دلخواه خود را انتخاب کنید

یک مکان را در طبیعت انتخاب کنید

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

یک نوشیدنی انتخاب کنید

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

اسنک مورد علاقه خود در زمان تماشای فیلم را انتخاب کنید

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

یک مقصد را انتخاب کنید

کدام فعالیت را انتخاب می کنید؟

حال کنونی شما چگونه است؟

یک اولویت را انتخاب کنید

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

آن چیزی را حال شما بد می کند:

دوست دارید در صبحانه کدام را میل کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟