رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید


اسنک مورد علاقه خود در زمان تماشای فیلم را انتخاب کنید

دوست دارید در صبحانه کدام را میل کنید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

یک اولویت را انتخاب کنید

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

کدام فعالیت را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

یک نوشیدنی انتخاب کنید

آن چیزی را حال شما بد می کند:

فصل دلخواه خود را انتخاب کنید

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

یک مقصد را انتخاب کنید

حال کنونی شما چگونه است؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

یک مکان را در طبیعت انتخاب کنید