رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید


شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

یک مقصد را انتخاب کنید

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

فصل دلخواه خود را انتخاب کنید

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

یک اولویت را انتخاب کنید

یک نوشیدنی انتخاب کنید

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

آن چیزی را حال شما بد می کند:

یک مکان را در طبیعت انتخاب کنید

کدام فعالیت را انتخاب می کنید؟

دوست دارید در صبحانه کدام را میل کنید؟

اسنک مورد علاقه خود در زمان تماشای فیلم را انتخاب کنید

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

حال کنونی شما چگونه است؟