Real or Fake Buddy Test

Real or Fake Buddy Test


شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟