Real or Fake Buddy Test

Real or Fake Buddy Test


شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟