2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang pinakainiinom mo?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Takot ka ba sa mga Aso?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Ano ang mas importante para sa'yo?